Измиващ препарат за съдомиялна машина 1,4 кг Увеличете

Измиващ препарат за съдомиялна машина 1,4 кг

● Специална формула без фосфати 

● Активен кислород за пълно почистване

● Специална формула за антикорозионна защита на миялната

Care Collection

Повече детайли

10528420

39,00 лв с ДДС

Same Category

Избери също 30 други продукта в същата категория:
Предишен
Напред

Концентриран препарат на Miele за миялна машина. Специалната формула без фосфати разработена от Miele осигурява отлични резултати за почистване с миялна машина.

Начин на употреба: В зависимост от степента на зацапване на съдовете и приборите заредете в отделението за препарат за миене на миялната машина Miele 20 ÷ 30 гр. от този прах за миене.

ghs_07_exclam.png

      Внимание:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите..

  • Препоръки за безопасност

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта

Дръжте далеч от деца.

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Дръжте далеч от деца

P280 Носете защита за очите / лицето

P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар, ако не сечувствате добре

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива. Продължавайте да промивате.

P337+P313 Ако има продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ

.

  • Допълнителна информация:

Съдържа протеаза, амилаза. Може да предизвика алергична реакция.

Съдържание: натриев карбонат >30%, натриево карбонатен пероксид 5-15%, Силициева киселина, натриева сол 0,2-5%,Оксиран, метил-, полимер с оксиран, монобутил етер 0.2-5%, Протеаза (субтилизин)<0.2% 

Продуктът е класифициран и обозначен по директивите на ЕС / наредбата за опасните вещества.