Правила на Инстаграм Играта на Миле "Последвай @mielebg" ("Играта")

I. Организатор и правила на играта

1. Организатор на Играта, е „МИЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 203931454, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, район Триадица, ул. „Бяла черква” №24, за контакти: район Триадица, ул. „Бяла черква” №24, телефон 0887915647, e-mail: info@dazaevent.com
2. Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на страницата на кампанията в Instagram https://www.instagram.com/mielebg/
3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на Инстаграм страницата .https://www.instagram.com/mielebg/ за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта

Играта на Миле ще се проведе в рамките на 1 (един) месец, в периода от 01.11. г. до 31.11.2020 г. В нея могат да участват всеки, който отговаря на условията по III., т. 1

III. Условия за участие в играта:

1. Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на регистрацията в периода на провеждане на Играта, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта, които се представляват от законните им представители (родители/попечители/настойници). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.
2. Миле ще избере трима инфлуенсъри с много последователи в Инстаграм, които ще активират участници за играта
3. Участието в играта е обвързано и със следните условия:
• участниците да последват страницата на МИЛЕ в Инстаграм;
• да тагнат двама приятели под поста на Миле за играта и да отговорят на въпроса: „Имате ли продукт на МИЛЕ и ако не - кой продукт бихте искали да имате?”;
• да споделят отговора си в сторито си.

IV. Правила на играта

1. Начин на провеждане
1.1 Всеки, който покрие трите изисквания по III, т. 2 участва в играта на МИЛЕ за спечелването на подарък.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети Инстаграм и да извърши
описаните действия за участие.

V. Награди
Наградите се разпределят на случаен, посредством специално назначена за целта комисия и
ще бъдат изтеглени в шоурум на МИЛЕ, като тегленето ще бъде излъчено „Live”, а видеото
с избора на победителите ще бъде качено на страницата на играта на МИЛЕ в Инстаграм
https://www.instagram.com/mielebg/

Участниците в играта се състезават за награди в рамките на периода на играта както следва:

1. Игра с Антоанет Пепе

Награди

3 броя хавлии

1. Получаване на награди
1.1 Печелившите могат да пишат под правилата на играта в профила на Миле, за да посочат
начина, по който искат да получат наградата си.
1.2 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или
да се предоставя паричната им равностойност.

VI. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време,
обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай на нарушение или
злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на
участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за
понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.