Правила на Инстаграм Играта на Миле "Последвай @mielebg" ("Играта")

I. Организатор и правила на играта

1.      Организатор на Играта, е „МИЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 203931454, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, район Триадица, ул. „Бяла черква” №24, за контакти: район Триадица, ул. „Бяла черква” №24, телефон 0887915647, e-mail: info@dazaevent.com

2.      Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на страницата на кампанията в Instagram https://www.instagram.com/mielebg/

3.      Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на Инстаграм страницата .https://www.instagram.com/mielebg/ за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта

Играта на Миле ще се проведе в рамките на два (два) дни, в периода от 22.03.2021 г.  до 28.03.2021 г. Наградата ще бъде оповестена на 29.03.2021 година.

В нея могат да участват всеки, който отговаря на условията по III., т. 1

III. Условия за участие в играта:

1.      Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на регистрацията в периода на провеждане на Играта, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта, които се представляват от законните им представители (родители/попечители/настойници). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

2.      Участието в играта е обвързано и със следните условия:

 

  • да тагнат двама  приятели под поста на Миле за играта и да отговорят на въпроса: „Правите ли пролетно почистване?”;

  • да споделят отговора си в сторито си.

 

IV. Правила на играта

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който покрие две изисквания по III, т. 2 участва в играта на МИЛЕ за спечелването на подарък.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети Инстаграм и да извърши описаните действия за участие.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен, посредством специално назначена за целта комисия и ще бъдат изтеглени в чрез Инстаргам приложение за игри, а видеото с избора  на победителите ще бъде качено на страницата на  МИЛЕ като стори в Инстаграм https://www.instagram.com/mielebg/

Участниците в играта се състезават за награди в рамките на периода на играта както следва: 

1 брой Награда – прахосмукачка Miele Blizzard CX1 Red.

 

1. Получаване на награди

1.1  Печелившите могат да пишат под правилата на играта в профила на Миле, за да посочат начина, по който искат да получат наградата си.

1.2 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

VI. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.