3

Комплект перилни препарати UltraColor 3бр. +Ultra White 1бр.

84,90 лв.
С вкл. данък
  • Формула за защита яркостта на цвета

  • Превъзходно премахва петна даже при ниски температури

  • Ефективна формула с активен кислород за най-добър резултат при изпирането

Поръчка с един клик
Количество

Ultra Color

Препарат за перални машини Miele за цветни и тъмни дрехи. Специална формула на Miele - за оптимални резултати при използване с перална машина Miele.

● Защита на брилянтния цвят на цветни и тъмни дрехи

● Отлични възможности за почистване на петна дори при ниска температура на изпиране

● Отлични резултати на почистване при изпиране

Да се съхранява на сухо и хладно място.
Не е подходящ за пране на копринени и вълнени тъкани.

Начин на употреба: Заредете препарата във ваната за препарат, съгласно дозировката, указана на опаковката.

ghs_07_exclam.png

Внимание ОПАСНОСТ:

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност

Използвайте предпазни ръкавици / предпазни очила.

Дръжте далеч от деца

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете

контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Ако има продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ.

Продуктът не съдържа органични халогенни съединения (АОХ), нитрати, съединения на тежки метали или

формалдехид

Съдържаниеароматизатори <1% , натриев карбонат  5.0-15%, Алкохоли С13-С15 разклонен и линеен, етоксилирани 5.0-15%, лимонена киселина 1.0-5.0%, Силициева киселина, натриева сол 1.0-5.0%, Бензенсулфонова киселина, C10-13 алкилови производни, натриева сол 1.0-5.0%, Аланин, N, N-бис (карбоксиметил) -, тринатриева сол 1.0-5.0%, Бензенсулфонова киселина, C10-13 - алкилови деривати, натриеви соли 1.0-5.0%, Субтилизин <1%

Ultra White

Препарат за перални машини Miele за светли и бели дрехи. Специална формула на Miele - за оптимални резултати при използване с перална машина Miele.

● Мощна формула с активен кислород - за избелване на бели дрехи

● Отлично почистване на петна дори при ниска температура на изпиране

● Отлични резултати на почистване и изпиране

Начин на употреба: Заредете препарата за изплакване във ваната за препарат, съгласно дозировката, указана на опаковката.

ghs_07_exclam.png

Внимание: Xi –Дразнещ, R41-Риск от сериозно увреждане на очите.S2-Да се пази извън обсега на деца, S46-При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета на продукта.S26- При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ S-25 Да се избягва контакт с очите (може да предизвика сериозно увреждане на очите ), S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето

Съдържание: > 30% зеолити, 15÷30 % избелващи агенти на кислородна основа, 5–15% анийонни сурфактанти, < 5% безйонни сурфактанти, фос

12158300

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Комплект перилни препарати...

84,90 лв.