Капсули CottonRepair - 3 бр.
  • Капсули CottonRepair - 3 бр.
5

Капсули CottonRepair - 3 бр.

33,00 лв.
С вкл. данък
Опаковка от 3 броя специален перилен препарат за памучни тъкани.
  • Видимо обновява тъканите само с едно изпиране
  • Специална формула на Miele с технологията на Novozymes
  • Премахва пилинга и обновява интензивността и яркостта на цвета
  • В зависимост от тъканта не използвайте повече от 1–2 пъти годишно
  • За 3 перилни цикъла във всички перални Miele W1

Care Collection 

Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Заредете капсулата в предвиденото за това място в пералната машина

Да се съхранява на сухо и хладно място, без опасност от заскрежаване

 attention

 Внимание

: H319 - Причинява сериозно дразнене на очите.

: P101 - Ако се нуждаете от медицински съвет, имайте в наличност опаковката или етикета на продукта. P102 - Дръжте далеч от деца

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се правят. Продължете да промивате. P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / внимание. : EUH208 - Съдържа целулаза. Може да предизвика алергична реакция.

Съдържание:   poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadecen-1-yl)amino]ethyl]-ω-hydroxy; 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5- dihydro-, 2-(C7-C17 odd-numbered, C17-unsatd. alkyl) derivs and sodium hydroxide and chloroacetic acid; Alcohols, C12-C15-branched and linear, ethoxylated propoxylated; cellulase

11485830

Конкретни референции

За сваляне

инфо лист CottonRepair

За сваляне (4.08MB)

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Капсули CottonRepair - 3 бр.

33,00 лв.