15

Почистващ препарат за TwinDos Care

28,00 лв.
С вкл. данък
  • За да изплакване на TwinDos-дозиращата система
  • Приложим при продължително неизползване на системата над  2 месеца
  • Осигурява оптимално функциониране на системата за автоматично дозиране 
  • Високо ефективно - за 4-5 изплаквания
Поръчка с един клик
Количество

Препарат разработен от Miele, предназначен за почистване на пътищата на система Miele TwinDos, след дълъг период, в който тя не е била използвана ( например няколко месеца, по време на ваканция ). Премахва засъхналия препарат от системата и възстановява нормалното протичане на препарат

      Начин на употреба: Поставете на мястото на контейнера за течен препарат, който следва да бъде почистен и изберете програма за почистване (Careprogramme ), от менюто на дисплея. 

Описание: Неопасно вещество или смес.

Това вещество/смес не съдържа съставки, които се считат за устойчиви, биоакумулативни и токсични (PBT), или много устийчиви или биоакумулативни(vPvB) при нива 0.1% или по-високи.

Внимание: Вреден при поглъщане; Приинява кожно раздразнение; Причинява сериозно дразнене на очите

  Описание на мерките за първа помощ
В случай на вдишване: Преместете се на свеж въздух при случайно вдишване на прах илиизпарения от нагряване или запалване. Ако симптомите остават се обадете на лекар.
В случай на контакт с кожата : Измийте със сапун и голямо количество вода.Ако дразнението по кожата продължи се обадете на лекар.
В случай на контакт с очите : Предпазете незасегнатото око.Ако дразнението по очите продължи, се консултирайте със специалист.Изплакнете незабавно обилно с вода, също и под клепачите, за поне 15 минути. Ако не е проблем, свалете контактните лещи, ако носите такива.
В случай на поглъщане : Да НЕ се предизвиква повръщане.Да не се дават мляко или алкохолни напитки.Никога не давайте нещо в устата на човек, който е в безсъзнание.При  случайно поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Внимателно забършете  или изплакнете вътрешната част на устата с вода. 4.2 Най-важни симптоми и ефекти,  остри и продължителни

 Съдържание:АЛКОХОЛИ C10-C18 ЕТОКСИЛИРАНИ - >= 1 - < 3 

11787690

Конкретни референции

За сваляне

TWINDOS CARE 2020

За сваляне (230.06KB)

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Почистващ препарат за...

28,00 лв.