Правила  на томбола на Миле "Абонамент на shop.miele.bg” ("Томбола")

I. Организатор и правила на томболата

1.      Организатор на томболата, е „МИЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 203931454, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, район Триадица, ул. „Бяла черква” №24, за контакти: район Триадица, ул. „Бяла черква” №24, телефон 0887915647, e-mail: info@dazaevent.com

2.      Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на страницата на кампанията в https: shop.miele.bg

3.      Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на https:// shop.miele.bg за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта

Томболата на Миле ще се проведе в рамките на дванадесет (12) дни, в периода от 20.10.2021 г.  до 31.10.2021 г. В нея могат да участват всеки, който отговаря на условията по III., т. 1

III. Условия за участие в играта:

1.      Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията в периода на провеждане на томболата, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта, които се представляват от законните им представители (родители/попечители/настойници). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

2.      Участието в играта е обвързано със следните условия:

 

  • да направят регистрация на https: shop.miele.bg

  • да направят абонамент за консуматив/ви Miele.

 

3.      Тези, които вече имат регистрация на shop.miele.bg, е необходимо само да влезнат в профила си и да направят абонамент за консуматив/ви.

 

IV. Правила на томболата

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който покрие две изисквания по III, т. 2 участва в игра - томбола на МИЛЕ за спечелването на подарък.

  • 1.2 За да се включи в игра - томбола, всеки участник трябва да посети : shop.miele.bg и да извърши описаните действия за участие в III, т.2.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен, посредством специално назначена за целта комисия и ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус и представител на компанията - организатор, а видеото с избора  на победителите ще бъде качено на страницата на играта на МИЛЕ в Инстаграм https://www.instagram.com/mielebg/

Участниците в играта се състезават за награди в рамките на периода на играта както следва: 

20 броя Награди – две чаши за кафе – еспрeсо Miele /Комплект/

1. Получаване на награди

1.1  Печелившите могат да пишат на официалната страница на Miele в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, за да посочат начина, по който искат да получат наградата си.

1.2 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

VI. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.